Saturday, November 28, 2020

ไม่นานมานี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แจ้งว่าจากการที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สมาคมและมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถยื่นเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของสมาชิก เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการฟื้นฟูอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรยื่นเสนอแผนฟื้นฟูฯเข้ามาให้พิจารณากว่า 3,600 โครงการ เพื่อ ทิศทางเกษตรกรไทย ให้อยู่รอด

เตรียมฟื้นฟูอาชีพ เกษตรไทย

เบื้องต้นมีโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาและสามารถอนุมัติเงินสนับสนุนภายใต้อำนาจของเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ มีจำนวน 410 โครงการ วงเงินรวมเกือบ 130 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติและเริ่มทยอยจ่ายเงินสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

ส่วนโครงการฯ ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา กองทุนฟื้นฟูฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด เร่งสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรเพื่อปรับปรุงและแก้ไข โครงการฟื้นฟูอาชีพเดิมและเสนอให้กองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณาอีกครั้ง สำหรับการปรับแก้ โครงการฯ ใหม่เน้นให้จัดทำแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังให้ปรับปรุงกิจกรรมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ

  • ตรวจสอบจำนวนเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯตามความเป็นจริง พร้อมตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อาทิ สมาชิก ที่ได้รับการชำระหนี้แทน สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อจะได้จัดกลุ่มและวางแผนช่วยเหลือได้
  • ปรับกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพจากเดิมที่เป็นกิจกรรมเดี่ยว ให้ มีอย่างน้อย 2-3 กิจกรรมที่เกื้อกูลกัน เช่น ปลูกพืชร่วมกับเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชร่วมพืชแซม เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนรายได้
  • ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมที่ดำเนินการ เน้นให้สอดรับกับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร สำนักงานสาขาจังหวัด สำนักกิจการสาขาภูมิภาค และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ (สำนักงานใหญ่) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
  • ปรับปรุงเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ เช่น มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้ หรือมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้โครงการฯ ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

Read more content at รัฐเร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร.Comments are closed.

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.