Saturday, October 24, 2020

เที่ยวเชียงใหม่ เชิญไปงาน มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย ประจาปี 2554 กับการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองขึ้น ในระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2554 นี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลาดไม่ได้แน่งานนี้ ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง ได้ร่วมกันประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมทุกๆ ปีนั้นเป็น

ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 นั้น ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ตั้งแต่พ.ศ. 2550 – 2553 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และปัญหาร่วมกัน และเป็นพื้นที่สาธารณะในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยไปแล้ว และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจัดงานในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2554 อย่างแน่นอน

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ประเทศไทยเรานั้น มีชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณแถบชายแดน ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและบริบทของสังคมที่แตกต่างกันออกไปจากสังคมใหญ่ มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น เน้นระบบการผลิตและการใช้ทรัพยากรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก มีกระบวนการถ่ายทอดและสืบต่อวัฒนธรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตของแต่ละกลุ่ม จากรุ่นสู่รุ่นมาช้านาน

  • ทางภาคเหนือ มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ขมุ มฺบีซู มลาบรี ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ ลัวะ อาข่า และอื่นๆ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชาวกูย ภูไท ญัฮฺกุร โส้ และอื่นๆ
  • ภาคกลางและ ตะวันออก มีชาวมอญ ไททรงดา และชอง
  • ภาคใต้ มีชาวมอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย และอื่นๆ

กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็กมีจานวนไม่มากนัก มีวิถีการดาเนินชีวิตทีผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น เน้นระบบการผลิต การตั้งถิ่นฐานและการใช้ทรัพยากรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก มีระบบขัดเกลาทางสังคมและได้บ่มเพาะจนกลับกลายเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมและแบบแผนการดาเนินชีวิ ตของแต่ละกลุ่มในระยะต่อมา ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดและสืบต่อกันมาจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก หรือ International Day of the World’s Indigenous Peoples ตลอดจนกำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 (ค.ศ. 2005- 2014) เป็นทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก (ระยะที่ 2) และที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ในปีนี้อย่าลืม ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ไปกันให้ได้นะ

Please visit ปีนี้มี มหกรรม ชนเผ่าพื้นเมือง ที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย for more detail.Comments are closed.

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.