นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.ikssn.com

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ikssn.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใด?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 • เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราในแบบออนไลน์เท่านั้น
 • เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านแพลตฟอร์มหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์
 • เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
iKSSN Vectors ยันต์

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

ikssn.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรไว้บ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://www.ikssn.com เก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • เพศ
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ikssn.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์

เว็บไซต์ ikssn.com เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ กรณีสมัครรับข่าวสาร และสมัครสมาชิกสำหรับพูดคุย จากทางเว็บไซต์ และเรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความสมัครใจ และเราจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ikssn.com เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

เว็บไซต์ ikssn.com เราจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ikssn.com เรา จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการลบข้อมูล และยกเลิกบริการได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา ที่ https://www.ikssn.com/my-account

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังผู้ดูแลที่ควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อ ที่ “Contact Us” นี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

Cookie Policy & Privacy Policy

นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราจะถูกใช้งานเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ikssn.com ดำเนินงานและผลิตโดยเครือข่าย iKSSN Crop. ซึ่งเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ และ/หรือ การยินยอมโดยสมัครใจจากท่านเกี่ยวกับการให้ที่อยู่ E-Mail กรณีต้องการสมัครรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ลูกผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก

เรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความสมัครใจ แนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวคู่กับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) และเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consent) ในฉบับนี้

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ท่าน

ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์เราต่อ หมายถึงท่านได้ทำการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ฉบับนี้ หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เรา ท่านสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น และคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (Cookie)?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของท่านอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสใดๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีกครั้ง หมายความว่าท่านจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

หากต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม มีข้อมูลมากมายพร้อมให้ศึกษาในระบบออนไลน์

คุกกี้ที่จำเป็นและเพื่อการทำงาน (Essential and Functional Cookies)

หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซด์ของเราอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมีคุกกี้บางประเภทจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ และมีการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน (functional cookies) กับความเร็วในการนำเสนอข้อมูลของหน้าเว็บไซต์ การทำให้ใช้งานวีดีโอ รูปภาพ งานสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

คุกกี้ โฆษณาและการตลาด

เราใช้คุกกี้ด้านโฆษณาและการตลาด เพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเว็บไซต์เรา รวมไปถึงท่านจะเห็นโฆษณาได้แบบไม่บดบังเนื้อหาหลัก

คุกกี้บางส่วนสามารถระบุตัวตนของท่านว่าเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์จากที่ใด โดยคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สามที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเราแล้ว จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ สำหรับนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดเสมอ

คุกกี้โซเชียลมีเดีย

คุกกี้โซเชียลมีเดีย ได้รับการติดตั้งบนเว็บไซด์ เมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานบนสื่อโซเชียลมีเดีย คุกกี้นี้จะสามารถรับรู้การเข้าใช้งานและจัดเก็บข้อมูลตามที่ท่านได้อนุญาตจากการเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในส่วนของข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวของท่านอยู่แล้ว คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สาม ที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเรา

หากต้องการควบคุมสิทธิ์เกี่ยวกับคุกกี้ของฉัน จะเกิดอะไรขึ้น

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ สามารถปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อให้การแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ให้ท่าน ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไปแล้วได้อีกด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ หรือการลบคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก http://aboutcookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์เรา จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเราได้ไม่สะดวก

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Contact iKSSN dot Com

ปรับปรุงล่าสุด : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566