กองทุนเปิดใหม่ ปี 56

นำเสนอกองทุนเปิดใหม่ ที่เป็นข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทจัดการต่างๆที่มีข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เปิดขายอยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ กลต.ประเทศไทย เป็นกองทุนเปิดใหม่ปี 2556 บางส่วนดังนี้

  • กองทุน ASP-STARS 4 China Trigger 9/9 ของ บลจ. แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BQ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CA ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AX ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BE ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #6 ของ บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M15 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556

ดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนใหม่

Cart
Your cart is currently empty.