เตรียมฟื้นฟูอาชีพ เกษตรไทย

ไม่นานมานี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แจ้งว่าจากการที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สมาคมและมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถยื่นเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของสมาชิก เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการฟื้นฟูอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรยื่นเสนอแผนฟื้นฟูฯเข้ามาให้พิจารณากว่า 3,600 โครงการ เพื่อ ทิศทางเกษตรกรไทย ให้อยู่รอด

เตรียมฟื้นฟูอาชีพ เกษตรไทย

เบื้องต้นมีโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาและสามารถอนุมัติเงินสนับสนุนภายใต้อำนาจของเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ มีจำนวน 410 โครงการ วงเงินรวมเกือบ 130 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติและเริ่มทยอยจ่ายเงินสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

ส่วนโครงการฯ ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา กองทุนฟื้นฟูฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด เร่งสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรเพื่อปรับปรุงและแก้ไข โครงการฟื้นฟูอาชีพเดิมและเสนอให้กองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณาอีกครั้ง สำหรับการปรับแก้ โครงการฯ ใหม่เน้นให้จัดทำแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังให้ปรับปรุงกิจกรรมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ

  • ตรวจสอบจำนวนเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯตามความเป็นจริง พร้อมตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อาทิ สมาชิก ที่ได้รับการชำระหนี้แทน สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อจะได้จัดกลุ่มและวางแผนช่วยเหลือได้
  • ปรับกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพจากเดิมที่เป็นกิจกรรมเดี่ยว ให้ มีอย่างน้อย 2-3 กิจกรรมที่เกื้อกูลกัน เช่น ปลูกพืชร่วมกับเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชร่วมพืชแซม เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนรายได้
  • ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมที่ดำเนินการ เน้นให้สอดรับกับทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร สำนักงานสาขาจังหวัด สำนักกิจการสาขาภูมิภาค และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ (สำนักงานใหญ่) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
  • ปรับปรุงเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ เช่น มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้ หรือมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้โครงการฯ ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

Read more content at รัฐเร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร.

Cart
Your cart is currently empty.