ประเทศไทย จัด มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ที่เชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ เชิญไปงาน มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย ประจาปี 2554 กับการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองขึ้น ในระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2554 นี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลาดไม่ได้แน่งานนี้ ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง ได้ร่วมกันประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมทุกๆ ปีนั้นเป็น

ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 นั้น ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ตั้งแต่พ.ศ. 2550 – 2553 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และปัญหาร่วมกัน และเป็นพื้นที่สาธารณะในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยไปแล้ว และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจัดงานในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2554 อย่างแน่นอน

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ประเทศไทยเรานั้น มีชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณแถบชายแดน ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและบริบทของสังคมที่แตกต่างกันออกไปจากสังคมใหญ่ มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น เน้นระบบการผลิตและการใช้ทรัพยากรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก มีกระบวนการถ่ายทอดและสืบต่อวัฒนธรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตของแต่ละกลุ่ม จากรุ่นสู่รุ่นมาช้านาน

  • ทางภาคเหนือ มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ขมุ มฺบีซู มลาบรี ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ ลัวะ อาข่า และอื่นๆ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชาวกูย ภูไท ญัฮฺกุร โส้ และอื่นๆ
  • ภาคกลางและ ตะวันออก มีชาวมอญ ไททรงดา และชอง
  • ภาคใต้ มีชาวมอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย และอื่นๆ

กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็กมีจานวนไม่มากนัก มีวิถีการดาเนินชีวิตทีผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น เน้นระบบการผลิต การตั้งถิ่นฐานและการใช้ทรัพยากรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก มีระบบขัดเกลาทางสังคมและได้บ่มเพาะจนกลับกลายเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมและแบบแผนการดาเนินชีวิ ตของแต่ละกลุ่มในระยะต่อมา ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดและสืบต่อกันมาจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก หรือ International Day of the World’s Indigenous Peoples ตลอดจนกำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 (ค.ศ. 2005- 2014) เป็นทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก (ระยะที่ 2) และที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ในปีนี้อย่าลืม ที่เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ไปกันให้ได้นะ ปีนี้มี มหกรรม ชนเผ่าพื้นเมือง ที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

Cart
Your cart is currently empty.