ฟื้นฟูเกษตรไทย

เตรียมฟื้นฟูอาชีพ เกษตรไทย

ไม่นานมานี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แจ้งว่าจากการที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สมาคมและมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถยื่นเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของสมาชิก เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการฟื้นฟูอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรยื่นเสนอแผนฟื้นฟูฯเข้ามาให้พิจารณากว่า 3,600 โครงการ เพื่อ ทิศทางเกษตรกรไทย ให้อยู่รอด

Cart
Your cart is currently empty.